—————————————————–
ENGLISH VERSION BELOW 

KRÓLOWIE MODY. HISTORIA HAUTE COUTURE

W odniesieniu do całej historii ubioru, historia haute couture jest stosunkowo krótka. Kiedy w połowie XIX wieku Anglik Charles Frederick Worth pokazał swoje pierwsze projekty wiadomo było, że będą przełomowe. Angielski kreator był nowobogacki i ekscentryczny, ale Paryżanki go pokochały, a ich mężowie chętnie płacili zawrotne sumy za niepowtarzalne suknie. On sam wkrótce znalazł wielu naśladowców i kontynuatorów swojej myśli. Chociaż ‘Maison Woth’ nie przetrwał do dzisiaj, to wtedy był domem mody, któremu Paryż zawdzięcza współczesną pozycje pioniera sztuki wysokiego krawiectwa.
Kinzel, w swojej książce przybliża sylwetki takich kultowych postaci mody jak: Paul Poiret, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Balenciaga, Hubert de Givenchy, Christian Dior i wielu, wielu innych. Poza streszczaniem biografi projektantów robi znacznie więcej – nieustannie próbuje dociec co stanowiło o ich ponadczasowym fenomenie. Każdy z nich przedstawiał inny styl. Byli to ludzie niezwykli, często uparci ale także bezkompromisowo wierzący w estetyczną słuszność tego co tworzyli. Nieustająco wychwytywali trendy, byli wyjątkowym lustrem swojej epoki. Ponad wszystko mieli jednak odwagę sprzeciwiać się społecznym gustom i lansować własne idee. Dziś, równie wiele nazwisk założycieli ówczesnych domów mody wyrosło na międzynarodowe marki, co odeszło w zapomnienie. Nie zmienia to jednak faktu, że to Ci utalentowani ludzie ukształtowali modę w obecnym jej kształcie.

Książka Rudolfa Kinzela, jest fantastycznie napisaną i absolutnie obowiązkową pozycja dla każdego miłośnika mody. W wielu sferach pozostaje aktualna, pomimo, że od czasu jej pierwszego wydania minęło już wiele lat. Autor umiejętnie miesza fakty i anegdoty, z polotem opisując perypetie wielkich kreatorów. Obnaża motywy ich działań i małe grzeszki. Jednocześnie pełen jest respektu dla tego, co wypracowali. Nie-taka-znowu-krystaliczna (choć nieustająco wspaniała) Coco Chanel, sąsiaduje na kartach historii z surowym Christobalem Balenciagą, czy genialnym Yvesem Saint Laurentem. ‘Królowie Mody’ to dowcipny, ale i rzeczowy przewodnik po postaciach, które szycie i krawiectwo wyniosły do rangi sztuki – sztuki ‘haute couture’.

 —————————————————–

ENGLISH VERSION

THE KINGS OF FASHION. HISTORY OF HAUTE COUTURE.
Compared to the history of fashion, haute couture history is relatively short. When in the mid-nineteenth century Englishman Charles Frederick Worth showed his first projects it was clear it’s gonna be a breakthrough. English designer was upstart and eccentric, but Parisians grown to love him and their husbands were willing to pay exorbitant sums for the unique dresses. He soon found many imitators and followers of his thoughts. Although the ‘Maison woth’ has not survived to this day, it was then the fashion house which Paris owes its contemporary pioneer position of high tailoring.
 
Kinzel in his book brings iconic fashion silhouettes such as Paul Poiret, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Balenciaga, Hubert de Givenchy, Christian Dior and many others. In addition to summarizing the biographies of the designers, he does much more – constantly tries to figure out why they become the timeless phenomenons. Each of them presented a different style. They were  unusual, often stubborn but they also uncompromisingly believe in aesthetic legitimacy of what they have created. Constantly captured the trends, they were like a mirror of their era. Above all, they had the courage to oppose the social tastes and promote their own ideas. Today, as many names of the founders of the contemporary fashion houses has grown into international brands as gone into oblivion. But it doesn’t change the fact that these talented people shaped fashion into its current form.
 
Rudolph Kinzel’s book is fantastically written, mandatory position for any lover of fashion. In many areas remains valid, despite the fact that it’s been many years since its first release. The author skillfully mixes facts and anecdotes, with flair describing the trials and tribulations of the great designers. Exposes the motives of their actions and also – little sins. At the same time he’s full of respect for what they developed. Not-so-crystal (but still great ) Coco Chanel neighbors in cards of  history next to severe Christobal Balenciaga or genius Yves Saint Laurent. ‘The kings of Fashion’ is  a funny, but also factual guide to the designers who sewing and tailoring raised to the rank of art – ‘haute couture art’.